Garantivillkor

ELHO the factory 2015
GARANTI

Garantin utgörs av en produktgaranti från Oy El-Ho Ab (”ELHO”) garanterande kvaliteten på sina tillverkade produkter. ELHO:s ansvar för eventuella fel i de tillverkade produkterna anges i nedanstående villkor.

1. Garantivillkor

ELHO garanterar att nya maskiner och utrustning som tillverkas av ELHO kommer att vara fria från fel i material och utförande vid normal användning under en period av tolv (12) månader efter den dag då försäljningen till den ursprungliga ägaren (”Kunden”) och på villkor att distributören har registrerat garantin hos ELHO genom att returnera garantiregistreringsformuläret inom 14 dagar från dagen för försäljningen till kunden (”den begränsade garantin”). Reparation som utförts under garantin förlänger inte garantiperioden

2. Reklamation/garantianspråk 

Alla anspråk under garantiperioden ska rapporteras genom att returnera ett fullständigt garantianspråk till ELHO inom 14 dagar från den dag då Kunden gjorde Distributören medveten om defekten. Annars kan inte anspråket accepteras. Ett fullständig garantianspråk ska under alla omständigheter skickas till ELHO inom 30 dagar från den dag då skadan upptäcktes/rimligen borde ha upptäckts, annars kommer garantianspråket inte att accepteras. Distributören ska kunna bevisa att garantianspråket skickades inom den angivna tidsgränsen.

3. Reparation eller bytesförfarande 

Under förutsättning att garantin är korrekt registrerad enligt punkt 1 och garantianspråk har gjorts i enlighet med punkt 2, tar ELHO fullt ansvar enligt den utställda garantin för att reparera eller byta ut de delar som enligt ELHO:s bedömning är felaktiga i material eller utförande. Detta ansvar uppfylls genom att skicka de delar som behövs för reparation eller utbyte till Distributören. ELHO ansvarar för alla kostnader för reservdelar som behövs för reparation eller utbyte och för transport av desamma till distributören. Distributören ska lagra de defekta delarna i minst sex (6) månader efter att de ersatts. På ELHO:s begäran och bekostnad ska de defekta delarna sändas till ELHO för analys.

4. Begränsningar av garantin
4.1 Komponenter som inte tillverkats av ELHO 

Komponenter som inte tillverkats av ELHO, men ingår i maskiner och utrustning som tillverkas av ELHO, t.ex. hydrauliska komponenter, kraftöverföringsaxlar, växellådor, däck etc., täcks av den garanti som beviljats av den ursprungliga tillverkaren av komponenterna.

4.2 Garanti gällande lämplighet eller prestanda 

ELHO kan inte garantera lämplighet eller prestanda i användandet för deras maskiner eller utrustning gällande specifika ändamål.

4.3 Skador orsakade av ägaren 

Gällande garanti innefattar inte skador eller förlust som enligt ELHO:s yttrande beror på normalt slitage/skada/förlust till följd av felaktig användning, överbelastning, olycka, försummelse eller felaktig installation, drift eller underhåll, förändring av maskiner eller utrustning utan ELHO:s skriftliga samtycke eller användning av icke originaldelar. Lantbruksmaskiner utsätts för slitage och behöver regelbundet underhåll.

4.4 Förslitningsdetaljer

Gällande garanti innefattar inte skador på slitdelar, t.ex. skyddsdukar, knivar, slagor, krossfingrar och axlar, slåttertallrikar, drivaxel för tallrikar, glidskor, friktionskopplingar, tinnar, däck, slipningsutrustning, slåtterkättingar, kilremmar, rullkedjor, kedjespännelement, skrapor, gummidämpare, filter eller skador på lack på grund av normalt slitage.

4.6 Åverkan

Gällande garanti innefattar inte skador eller förluster till följd av åverkan, stöld eller annan jämförbar skada.

4.7 Produktutveckling

ELHO följer en policy för kontinuerlig produktförbättring. ELHO förbehåller sig rätten att utveckla, förbättra och förändra utformningen av en ELHO-produkt utan skyldighet att ändra tidigare tillverkade ELHO-produkter.

4.8 Följdskador

ELHO ansvarar inte för utebliven vinst, förlust av verksamhet, olägenhet, ytterligare driftskostnader, skador på skörden eller skada på fastigheter eller person, eller annan förlust eller skada som på något sätt tillförts de maskiner, utrustning, produkter eller tjänster, vare sig de är direkta eller indirekta, särskilda, indirekta eller bestraffande, även om information erhållits om eventuell möjlighet av sådana förluster eller skador, eller krav från tredje part. Ovanstående begränsningar gäller oberoende av orsaker eller omständigheter som ger upphov till förlust, skada eller ansvar, även om en sådan förlust, skada eller skuld bygger på vårdslöshet eller andra avtalsbrott, inklusive, utan begränsning, grundläggande brott eller brott mot grundläggande villkor.

5. Ingen överföring

Rättigheterna för distributören enligt gällande garanti kan inte överföras till tredje part.

6. Full garanti

Ovanstående gällande garanti utgör den fullständiga garantin från ELHO. Det finns inga andra garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda med avseende på de maskiner, utrustning, reservdelar eller tjänster som avses med dessa villkor, inklusive, utan begränsning, inga garantier eller villkor för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål.

7. Ersättning

Distributören ska ersätta ELHO för alla garanti- eller ersättningskrav gällande kostnad, förlust eller ansvar från kund eller en tredje part. Distributören ska hantera alla garantikrav beträffande ELHO:s produkter inom sitt affärsområde.

8. Tillämpad lag

Gällande garanti regleras av finsk lag.

9. Tvister

Tvist eller anspråk som uppstår ur eller i samband med denna gällande garanti, överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Centralhandelskammaren. Antalet skiljedomare ska vara tre (3). Platsen för skiljeförfarandet ska vara Helsingfors, Finland, och språket i skiljeförfarandet ska vara engelska.

MASKINENS SERIENUMMER

Stenplockarens serienummer finns på maskinens tillverkningsskylt placerad på ramen.
Återge modell samt serienummer när du beställer reservdelar, vid reklamation etc.

Warranty